ESG基金數據專區|投信投顧產業ESG永續發展轉型專區ESG_Fund_Data1

ESG基金數據專區


類型 檔數 基金規模/國人持有總額 (億元) 申購 (億元) 買回 (億元) 總受益人數*
境內ESG基金 48   4,572        
境外ESG基金 84   881       -  
*自107年1月份資料起,定時定額及受益人數部分未包括特金帳戶及銷售機構以自己名義申購部分。